Hội thảo trên web tự tìm hiểu này dành cho các cơ quan quản lý đường bộ hoặc nhân viên trong bất kỳ tổ chức nào khác muốn lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện đánh giá iRAP hoặc dự án liên quan đến iRAP khác. Nó sẽ bao gồm quá trình lập kế hoạch dự án, bao gồm phát triển Điều khoản tham chiếu, mua sắm dịch vụ từ các nhà cung cấp iRAP và quản lý dự án cho đến khi hoàn thành.

Hội thảo trên web sẽ liên kết các nhiệm vụ riêng lẻ được yêu cầu như một phần của đánh giá Xếp hạng sao - chẳng hạn như khảo sát, mã hóa và phân tích - và chứng minh cách các phần này kết hợp với nhau và có thể được cấu trúc cho một dự án iRAP.

Bạn cũng nên tham dự Thiết lập và Phát triển Chương trình iRAP ở Quốc gia hoặc Khu vực của Bạn  hội thảo trên web miễn phí.

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!